Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek 29-08-2014
DEF LogoMand der kigger i et mikroskop
Billede link til sitemapSitemap HOME OM DEF NYHEDER AKTIVITETER ARKIV SØG TILSKUD In englishPicture link to english version
 
Om DEF  
DEF deltagere
Personer
Institutioner og
organisationer
Handlingsplaner
Koncept og strategi
Historik
Vision
Organisation
Sekretariat
Koordinations-
udvalg
Styregruppe
   
HomePilOm DEFPilKoncept & strategiPilHistorik
Historik


2.31 Historik

Den tværministerielle konsulentundersøgelse
Forskningsbibliotekernes IT-udvikling
Formål
Undersøgelsesopgaven
Udvikling af Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek
Resultat
Overordnet analyse af behovet for IT-investeringer 1998-2002
1997 Forløbet og DEF-bevillingen
DEF-projektets opstart


Forskningsbibliotekernes IT-udvikling
Kulturministeriet, Undervisningsministeriet og Forskningsministeriet nedsatte i maj 1996 i fællesskab en tværministeriel IT-arbejdsgruppe, der havde til formål at gennemføre en konsulentundersøgelse af vilkårene for at videreudvikle en række forskningsbiblioteker til elektroniske forskningsbiblioteker, således at de sammen kunne virke som et integreret forskningsbibliotek.

Arbejdsgruppen bestod af repræsentanter for de tre ministerier og Statens Biblioteks Tjeneste (nu: Biblioteks Styrelsen) samt biblioteksledere fra henholdsvis Statsbiblioteket, Danmarks Tekniske Videnscenter og Bibliotek, Risø Bibliotek og Roskilde Universitetsbibliotek.

Til top


Formål
Undersøgelsen skulle med udgangspunkt i forventede brugerbehov give ministerierne et overblik over denne udvikling herunder en vurdering af de investeringer, der er forbindet med at gennemføre en sådan udvikling i løbet af 3-5 år. Resultatet af undersøgelsen skulle danne grundlag for ministeriernes planlægning af investeringerne i deres respektive forskningsbiblioteker, og den var berammet til at foreligge december 1996.

Undersøgelsen kan ses på baggrund af regeringens IT-politiske handlingsplan 1996 (Info-samfundet for alle - den danske model, Forskningsministeriet, april 1996). Denne undersøgelse omfattede specielt to punkter af betydning for undersøgelsen, nemlig Initiativ 1.7: "Kulturnet Danmark" og Initiativ 10.3: "Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek". Regeringens IT-politiske handlingsplan dannede således et fælles udgangspunkt for forskningsbibliotekernes IT-udvikling, uanset hvilket ministerium de enkelte biblioteker hører ind under.

Til top


Undersøgelsesopgaven
Idéen var at etablere "Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek" via et netværk af samarbejdende, elektroniske forskningsbiblioteker. Videreudviklingen af det elektroniske forskningsbibliotek skulle derfor sikre en fornuftig afvejning mellem det enkelte biblioteks mulighed for at fastlægge sin egen udvikling og hensynet til, at biblioteket kunne indgå som aktivt led i det fælles netværk, der skal udgøre "Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek".

Til top


Udvikling af Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek
For at kunne etablere Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek var der brug for en nærmere beskrivelse såvel af kravene til det netværk, der kæder forskningsbibliotekerne hhv. videnscentrene sammen med hinanden og det omgivende miljø, som af kravene til de enkelte forskningsbiblioteker og videnscentre. Undersøgelsen skulle derfor med udgangspunkt i brugernes forventede behov frembringe

 • en referencemodel for det elektroniske forskningsbibliotek omfattende de væsentligste elektroniske funktioner (services) som må forudses udført (udbudt) af det enkelte forskningsbibliotek incl. den tilhørende netværksstruktur
 • hovedelementerne i den teknologi, som danner grundlaget for disse funktioner og services på den enkelte forskningsbibliotek, og i den struktur, som binder disse elektroniske forskningsbiblioteker sammen med hinanden og med øvrige interessenter
 • migrationsstrategi - modeller for migreringen på de enkelte biblioteker og en skitseplan for migreringen af infrastrukturen


Undersøgelsen blev baseret på baggrundsinformation produceret af de tre ministeriers forskningsbiblioteker, ligesom der blev lagt vægt på inddragelse af internationale erfaringer og teknologisk ekspertise.

Til top


Resultat
Resultatet af undersøgelsen blev udformet som et "referencekoncept" bestående af et spektrum af strategier og kravspecifikationer for løsninger af de forskellige funktioner og services med tilhørende tekniske vurderinger, anbefalinger og standarder.

Det tværministerielle udvalg fandt det vigtigt, at den fremtidige IT-udvikling på det elektroniske forskningsbibliotek medvirker til:

 • at sikre et samlet system, som opfylder brugernes behov enkelt og effektivt
  at det enkelte bibliotek ikke unødigt begrænses i sin frihed til at udforme funktioner og vælge teknologi
 • at det fremtidige samlede system af elektroniske forskningsbiblioteker på en smidig måde indgår i såvel forskningens og undervisningens infrastruktur som det øvrige biblioteksvæsen - nationalt og internationalt
 • at de elektroniske forskningsbiblioteker bliver let tilgængelige for forskningsverdenen og offentligheden og hermed for mange forskellige brugermiljøer - nationalt og internationalt.

Til top


Overordnet analyse af behovet for IT-investeringer 1998-2002
På baggrund af de gennemførte analyser udarbejdedes en overordnet økonomisk analyse af femårsperiodens IT-investeringer.

Til top


1997 Forløbet og DEF-bevillingen
Den 20. februar 1997 kom "DEF-rapporten". Den var skrevet af konsulentkonsortiet Ernst & Young og UNI-C på bestilling af Kulturministeriet, Undervisningsministeriet og Forskningsministeriet, og den havde til formål at danne grundlag for en fælles indsats for Forskningsbibliotekernes IT-udvikling. Undersøgelsen tog udgangspunkt i regeringens IT-politiske handlingsplan fra 1996. Rapporten beskrev en referencemodel for Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek (DEF) omfattende de væsentligste elektroniske funktioner og services, som måtte forudses udført og udbudt af det enkelte forskningsbibliotek. Også samarbejdsstrukturen og den tekniske infrastruktur, som skulle støtte dette samarbejde, blev beskrevet.

Rapporten kom til at tjene som arbejdsgrundlag for det videre arbejde med DEF, og den var i høj grad med til at sætte DEF på dagsordenen - ikke blot i bibliotekssektoren men også helt konkret for de 3 implicerede ministre. I løbet af de næste par måneder blev ministerierne klar til i fællesskab at forelægge sagen for ministrene. I dette beslutningsgrundlag konkretiseredes specielt de økonomiske aspekter, idet man indstillede, at der over 5 år disponeredes 200 mill. kr. til realisering af DEF. De 3 ministre tiltrådte, at regeringen søgte disse midler afsat på forslaget til finanslov for 1998.

I maj måned indstillede ministerierne endvidere 6 udviklingsprojekter til etablering som en slags DEF-forløbere. De 6 projekter er valgt ud af 24 indkomne forslag, og der disponeredes i alt 8,2 mill. kr. til projekternes gennemførelse.

Et af de centrale arbejdsområder for DEF er den elektroniske information, og derfor nedsatte ministerierne i oktober et særligt "Arbejdsudvalg vedr. Nationale Licenser". Kommissoriet blev formuleret meget bredt. Arbejdsgruppen skulle simpelthen få hold på, hvordan vi i den danske (forsknings)bibliotekssektor bedst udnytter de elektroniske informationssamlinger og -services, så vi får mest mulig information til flest mulige brugere inden for vore begrænsede ressourcer.

Udvalget blev sammensat således:
Direktør Jens Thorhauge, Biblioteksstyrelsen (formand)
Direktør Niels Mark, Statsbiblioteket
Overbibliotekar Birgit Pedersen, Risø
Kst. centerleder Lars Bjørnshauge, DTV
Konsulent Hanne Marie Kværndrup (sekretær)

Arbejdet afsluttedes med en rapport senest 13. februar 1998.

Ligeledes i oktober blev den organisatoriske struktur for DEF fastlagt. Den struktur omfatter et Koordinationsudvalg og en Styregruppe. I Koordinationsudvalget har hver af de tre ministerier tre medlemmer og Biblioteksstyrelsen har to. Endvidere deltager Styregruppens formand.

Styregruppens sammensætning aftaltes således:
Et medlem indstillet af Rektorkollegiet
Et medlem indstillet af SEDIRK
Et medlem indstillet af Forskningsbibliotekernes Chefkollegium
Et medlem udpeget af Forskningsministeriet
Et medlem udpeget af Kulturministeriet
Et medlem udpeget af Undervisningsministeriet
Forskningsforum indstiller to medlemmer, der repræsenterer slutbrugerne inden for hhv. den offentlige og den private sektor
Et bibliotekskyndigt medlem indstillet af Biblioteksstyrelsen


Det besluttedes endvidere at udnævne direktør Niels Christian Nielsen, Danmarks Teknologiske Institut, til formand for Styregruppen.

Biblioteksstyrelsen blev tilknyttet Styregruppen som sekretariat og har til opgave at betjene Styregruppen og forestå det udførende arbejde for Styregruppen i forbindelse med projektets gennemførelse.

Koordinationsudvalget fastlægger de overordnede rammer for projektets gennemførelse i årene 1997 - 2002 og herunder rammerne for styregruppens opgaver.

Inden for disse rammer har Styregruppen ansvaret for igangsættelsen og gennemførelsen af de tværinstitutionelle udviklingsprojekter og andre initiativer, der er nødvendige for at gennemføre det samlede projekt.

I forbindelse med behandlingen i Folketinget af forslaget til finanslov for 1998 blev regeringens forslag om at disponere 200 mio. kr. til realisering af DEF vedtaget. Udpegningen af medlemmerne til Styregruppen blev forberedt i december 1997 og den endelige udpegning fandt sted i januar 1998.

Til top


DEF-projektets opstart
DEF-Styregruppen blev nedsat i januar 1998 og et opstartmøde blev holdt den 27. februar 1998. Efterfølgende havde styregruppen i alt 6 møder i perioden marts - september 1998, hvor hovedopgaverne har været fordelt på 3 områder:

 • Konceptudvikling, strategi, budget og handlingsplan
 • Nationale licenser
 • Biblioteksinfrastrukturen specielt de 3 udbudsbiblioteker

Resultatet af de første 9 måneders arbejde var et overordnet koncept for DEF-projektet inklusive en overordnet strategi med tilhørende budget. Dette dannede grundlaget for udarbejdelse af handlingsplanen, som løbende bearbejdes og udvikles. Handlingsplanen er styrende for sekretariatets arbejde og aktiviteter.

I forsommeren blev der gennemført 3 udbudsforretninger på henholdsvis Det Kongelige Bibliotek (KB), Statsbiblioteket (SB) og Odense Universitetsbibliotek (OUB). Det resulterede i indgåelse af kontrakt på levering af nye bibliotekssystemer, hvor OUB valgte Horizon fra leverandøren Dynix GmbH.

   
©1998-2002 Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek - Biblioteksstyrelsen i samarbejde med
Kulturministeriet og Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.
Biblioteksstyrelsen • Nyhavn 31 E • 1051 København K
Tel. 33 73 33 73 • Fax 33 73 33 72 • E-post def@bs.dk
DEF Logo
Sidst opdateret 14-03-2007