Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek 31-08-2014
DEF LogoMand der kigger i et mikroskop
Billede link til sitemapSitemap HOME OM DEF NYHEDER AKTIVITETER ARKIV SØG TILSKUD In englishPicture link to english version
 
Aktiviteter  
Biblioteksinfra-
struktur
Projekter
Afsluttede projekter
Igangværende projekter
Den Danske Forskningsdatabase
Status
Oversigt
Digitalisering
Politik
Projekter
Licenser
Status
Oversigt
Digitale kataloger
Retrokonverterings-
projekter
Systemarkitektur
Marketing
Ophavsret
Status
Oversigt
   
HomePilAktiviteterPilProjekter
Projekter


Projekter inden for DEF omfatter de udviklingsaktiviteter, der er helt eller delvist finansieret af DEF

Projekter inden for DEF omfatter de udviklingsaktiviteter, der er helt eller delvist finansieret af DEF. Det er oftest medarbejderne på bibliotekerne, der gennemfører projekterne med en væsentlig medfinansiering fra det enkelte forskningsbibliotek. Projekterne gennemføres p.t. inden for følgende hovedområder:

  • Brugerfaciliteter – udvikling af redskaber der kan understøtte og udvikle brugerens informationsfærdigheder
  • Fagportaler – etablering af portaler inden for afgrænsede emneområder
  • Digitalisering – udarbejdelse af prioriteringsforslag og retningslinjer for digitalisering samt konkrete digitaliseringsprojekter
  • Arkivering – forsøg med arkivering af Internettet og på sigt muligvis også arkivering af elektroniske tidsskrifter
  • Test af tekniske løsninger – evaluering af eksempelvis nye moduler til bibliotekssystemer, nye adgangsstyringssystemer, nye medier m.m.
  • Andet – eksempelvis udvikling af redskaber til tilfredshedsmålinger, forsøg med elektronisk publicering m.m.

Afslutning af projekter
Bevillingen til projektet Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek (DEF) udløber pr. 31. december 2002, og alle projekter, der er støttet af DEF, skal således være afsluttet inden denne dato.

Sekretariatet for DEF har modtaget henvendelser fra projekter vedrørende projektaktiviteter, der muligvis ikke kan afsluttes inden denne dato. Disse henvendelser drejer sig især om udbetaling af støtte til disse projekter samt regnskabsaflæggelse og afrapportering af projekterne.

DEF-sekretariatet vil pr. 1 november vurdere, hvilke projektaktiviteter, der ikke kan forventes afsluttet pr. 31. december.

På grundlag af en vurdering af det enkelte projekt med udgangspunkt i projektets foreløbige regnskab og statusrapportering kan der blive tale om, at den resterende støtte til projektet udbetales som forskud, såfremt projektet i øvrigt forløber planmæssigt og forventes afsluttet kort tid efter den 31. december 2002. Endeligt regnskab og rapportering afleveres til Biblioteksstyrelsen.

For enkelte andre projekter kan fremgangsmåden blive, at DEF overfører midler til Biblioteksstyrelsen, der overtager ansvaret for udbetalingen af den resterede støtte samt godkendelse af projektets afrapportering og regnskabsaflæggelse.


Brugerfaciliteter
Etableringen af Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek giver nye muligheder for at betjene brugerne uafhængig af deres fysiske placering. Brugerne får adgang til langt mere information end tidligere gennem søgning i tidsskriftsdatabaser og samsøgninger i bibliotekernes kataloger.

Brugerens mulighed for at anvende bibliotekets informationsressourcer uafhængigt af bibliotekets fysiske rum medfører en risiko for, at brugeren får utilstrækkelig vejledning eller, at biblioteket ikke registrerer behovet for vejledning. Det elektroniske bibliotek stiller højere krav til brugerens "information skills" (bredt forstået som brugerens evne til at definere sit informationsbehov og efterfølgende at lokalisere, selektere, organisere, evaluere og eventuelt kommunikere information).

Bibliotekets traditionelle vejledning af brugeren bliver på denne baggrund udvidet til i langt højere grad at omfatte egentlig undervisning og udvikling af nye værktøjer til brugeren. Det er endvidere nødvendigt at afprøve og udvikle vejledningsformer, der kan fungere uafhængigt af bibliotekets fysiske rum.

Fagportaler
Som studerende kan det være vanskeligt at finde det rette information på Internettet. Med den stadig stigende vækst i informationsmængden og et stadig større behov for at finde den rette information bliver det nødvendigt med mere systematiserede indgange til Internettet. Derudover kan det være problematisk at vurdere kvaliteten og validiteten af informationen og dermed også at anvende den i et akademisk studie. Dette er en del af baggrunden for, at DEF har etableret foreløbig seks fagportaler og yderligere fem er på vej.

Fagportalerne er et resultat af udviklingsprojekter, der er blevet gennemført af de relevante biblioteker og institutioner indenfor det pågældende fagområde, og projekterne fungerer således også som en katalysator for samarbejde indenfor disse fagområder.

Digitalisering
Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek bør naturligvis ikke kun indeholde information, der er "født" digitalt. På længere sigt arbejdes der på, at konvertere traditionel information til digital form, således at man kan drage nytte af digitalt materiales muligheder for samtidig brug, forbedret adgang, nye søgemuligheder og lettere distribution. Der er naturligvis behov for en overordnet prioritering, og DEF arbejder derfor på at udarbejde retningslinjer for en sådan prioritering inden for bibliotekssektoren. Desuden gennemføres der deciderede digitaliseringsprojekter med støtte fra DEF.

Arkivering
Udover behovet for at digitalisere eksisterende traditionelle materialer er der naturligvis også et behov for at bevare det digitale materiale, der allerede findes. Internettet er formentlig det mest oplagte eksempel. I takt med, at en stadig større del af vores kommunikation foregår via Internettet vokser behovet for at bevare dette for eftertiden. Der er allerede store dele af det materiale, der var tilgængeligt via Internettet for få år siden, som er gået tabt. DEF har ydet støtte til to projekter, som forsøger at udvikle strategier og metoder for at bevare den danske del af Internettet for fremtiden. Et andet vigtigt indsatsområde for DEF fremover bliver bevaringen af elektroniske tidsskrifter.

Test af tekniske løsninger
De tekniske løsninger som bibliotekerne kan stille til rådighed for brugerne er ofte meget komplicerede, og det kan være vanskeligt for det enkelte bibliotek at vide, hvilke løsninger det bør vælge. Derfor støtter DEF samarbejdsprojekter, hvor flere biblioteker tester systemer i samarbejde og stiller erfaringerne til rådighed for den øvrige bibliotekssektor.

Andet
DEF støtter projekter, der ikke kan placeres inden for de øvrige områder. DEF har således ydet støtte til et samarbejdsprojekt med henblik på at udvikle redskaber til måling af brugertilfredshed med ydelserne i det elektroniske bibliotek, forsøg med elektronisk publicering, forsøg med understøttelse af e-learning m.m.

   
©1998-2002 Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek - Biblioteksstyrelsen i samarbejde med
Kulturministeriet og Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.
Biblioteksstyrelsen • Nyhavn 31 E • 1051 København K
Tel. 33 73 33 73 • Fax 33 73 33 72 • E-post def@bs.dk
DEF Logo
Sidst opdateret 14-03-2007