Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek 28-08-2014
DEF LogoMand der kigger i et mikroskop
Billede link til sitemapSitemap HOME OM DEF NYHEDER AKTIVITETER ARKIV SØG TILSKUD In englishPicture link to english version
 
Aktiviteter  
Biblioteksinfra-
struktur
Projekter
Afsluttede projekter
Igangværende projekter
Den Danske Forskningsdatabase
Status
Oversigt
Digitalisering
Politik
Projekter
Licenser
Status
Oversigt
Digitale kataloger
Retrokonverterings-
projekter
Systemarkitektur
Marketing
Ophavsret
Status
Oversigt
   
HomePilAktiviteterPilOphavsretPilStatus
Status


4.91.Status

På ophavsretsområdet er der i løbet af 2001 sket følgende:

Infosoc-direktivet
Den 9. april 2001 vedtog Rådet den endelige direktivtekst til det nye EF-direktiv om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet populært kaldet Infosoc. Direktivet har været længe undervejs. Forhandlingerne har taget næsten 3 ½ år. Direktivet skal være gennemført i national ret inden udgangen af 2002.

Formålet med direktivet er at harmonisere ophavsretten i EU-landene således at der sikres fri bevægelighed af varer og tjenesteydelser. Det kan imidlertid diskuteres om dette formål er blevet opfyldt. Direktivet sikre rettighedshaverne en række stærke grundrettigheder, herunder reproduktionsretten, spredningsretten samt retten til overføring af værker til almenheden og retten til tilrådighedsstillelse for almenheden, men der er knyttet en række undtagelser til disse rettigheder. Af disse undtagelser er kun én obligatorisk nemlig art 5, stk. 1, der sikre at f.eks. skærmvisning af et digitalt værk normalt vil kunne ske uden tilladelse fra rettighedshaverne. At de resterende undtagelser (20) ikke er obligatoriske medfører at der kan stilles spørgsmålstegn ved om der er sket en egentlig harmonisering af ophavsretsreglerne til gavn for den fri bevægelighed af varer og tjenesteydelser.

Set udfra en brugers synspunkt må det imidlertid betragtes som en fordel at medlemslandene har mulighed for at indføre en række undtagelser for rettighedshavernes eneret. Stort set alle danske undtagelser vil kunne opretholdes. Det må også udfra et nordisk synspunkt anses som tilfredsstillende at man kan opretholde det nordiske aftalelicenssystem.

En vigtig nyskabelse er at direktivet indeholder regler om retlig beskyttelse af tekniske foranstaltninger. Ved tekniske foranstaltninger forstås værktøjer såsom kopispæringsordninger, adgangsstyrende anordninger, kodningssystemer m.v.

Direktivet indeholder et forbud om omgåelse af disse tekniske foranstaltninger og et forbud mod at fremstille hjælpemidler m.v. der har til formål at omgå foranstaltningerne. Direktivet indeholder desuden regler om forholdet mellem de tekniske beskyttelsesforanstaltninger og undtagelserne til eneretten, dvs. hvorvidt undtagelserne har forrang således at man må bryde en kopispærring.

Set udfra en bibliotekspolitisk synsvinkel skal man nok være tilfreds med udfaldet især når man sammenligner med det direktivforslag som tilbage i 1998 blev præsenteret af Europa-Komissionen.

For en gennemgang af Infosoc-direktivet i biblioteksperspektiv henvises til artiklen "EU direktivet om ophavsret er vedtaget" i Viden Om nr. 3, s. 3, af Harald v. Hielmencrone, leder af Forskningsområdet på Statsbiblioteket. For en mere detaljeret gennemgang af direktivet henvises til artiklen "Direktivet om ophavsret i informationssamfundet" i Ugeskrift for Retsvæsen 2001 B s. 305, af Specialkonsulent Martin Kyst, LL.M., Kulturministeriet.


Implementeringen af Infosoc-direktivet
Kulturministeriet oplyser at man arbejder på at kunne fremsætte lovforslag sidst i maj måned 2002, således at en lovændring forhåbentlig kan vedtages i oktober måned 2002.

Biblioteksstyrelsen har nedsat et mindre hurtigt arbejdende udvalg der vil arbejde med bibliotekssektorens ønsker til ændringer af ophavsretslovgivningen. Biblioteksstyrelsen vil tage initiativ til at der nedsættes et nordisk udvalg med henblik på at koordinere ønskerne i de nordiske lande.

En omtale af de foreløbige ønsker til ændring af Lov om ophavsret i forbindelse med implementeringen af Infosoc-direktivet findes andetsteds i Nyt fra Nyhavn nr. 4/2001.

Ændring af Lov om ophavsret
Ved lov af nr. 472 af 7. juni 2001 blev lov om ophavsret ændret. For en samlet fremstilling af den gældende ophavsretslov se nu lovbekendtgørelse nr. 618 af 27. juni 2001.

Lovændringen har et begrænset sigte hvilket hænger sammen med den forestående implementering af Infosoc-direktivet. Det vigtigst punkt set ud fra et biblioteksmæssigt synspunkt er at loven indeholder en begrænset lempelse af forbudet mod digitalkopiering til privat brug. Det skal være muligt at foretage en digital kopiering til personligt brug indenfor en husstand uden samtykke fra ophavsmanden.

Lovændringen indebærer at der gives adgang til kopiering af tekst, musik og billeder m.v. i digital form til personlig brug f.eks. med henblik på optagelse af radio- og tv-udsendelser til tidsforskudt brug, kopiering af en musik-cd til bilen, til sommerhuset eller til en walkman, kopiering til en opsamlings-cd og kopiering til en pc med henblik på elektronisk afvikling indenfor husstanden. Derimod vil det ikke være tilladt at fremstille digitale eksemplarer, der bruges uden for den enkelte husstand, f.eks. kopiering til bekendte og skolekammerater. Det vil heller ikke være tilladt for køberen af et digitalt leveret musikværk at videresende musikværket via e-mail til venner og bekendte. Kopiering til personlig brug omfatter endvidere ikke kopiering som led i arbejde eller undervisning.

Den digitale kopiring må udelukkende ske til personlig brug for fremstillerne eller dennes husstand. Det betyder, at de fremstillede eksemplarer ikke fysisk må spredes uden for husstandsfæren, ligesom eksemplarerne heller ikke må videresendes til venner og bekendte via e-mail.

Det fremgår af bemærkningerne at der ved eksemplarfremstilling til personlig brug kun benyttes medhjælp af personer, som tilhører den pågældende husstand. Dette medføre at reglerne om fremmed medhjælp i lovens § 12, stk. 3, ikke finder anvendelse for så vidt angår digital kopiering. Bibliotekspersonalet kan derfor ikke assistere brugeren med digital kopiering.

Ligeledes opretholdes forbudet mod at anvende "kopieringsautomater" på biblioteker til selv at fremstille kopier af musikværker og filmværker jf. § 12, stk. 4. Brugeren må derfor heller ikke fremstille digitale kopier af disse værker til eget brug f.eks. fra en arbejdsstation på biblioteket. Brugeren kan derimod som udgangspunkt kopiere tekster m.v. fra f.eks. Internet på en diskette eller en cd-rom.

Ved behandlingen af loven i Folketinget blev det præciseret at kopieringen kun er lovlig hvis den sker fra et lovligt forlæg (originalen).

   
©1998-2002 Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek - Biblioteksstyrelsen i samarbejde med
Kulturministeriet og Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.
Biblioteksstyrelsen • Nyhavn 31 E • 1051 København K
Tel. 33 73 33 73 • Fax 33 73 33 72 • E-post def@bs.dk
DEF Logo
Sidst opdateret 14-03-2007